Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegroting

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Beleidsbegroting

De programma’s worden beschreven volgens een vaste opzet. Per subprogramma wordt gestart met een inleiding en een schematisch overzicht van de doelen, activiteiten en prestatie-indicatoren. Vervolgens worden onder het kopje “Wat willen we bereiken?“ de doelen toegelicht. De activiteiten die verricht moeten worden om deze doelstellingen te behalen, worden beschreven onder “Wat gaan we ervoor doen?”. Afsluitend zijn de prestatie-indicatoren in een tabel opgenomen.
Per programma wordt vervolgens de vraag “Wat mag het kosten?” beantwoord. Eerst door middel van een cijfermatige tabel en een vergelijking tussen de sub-programma’s. Vervolgens worden tekstueel de verschillen tussen de begroting van 2014 en de begroting van 2015 verder toegelicht. Dit gebeurt voor bedragen groter dan € 50.000. In de tabel zijn de lasten en de baten uitgesplitst, waarbij de baten met een min zijn vermeld. Onder dit kopje wordt ook eventuele verrekening met reserves weergegeven en geanalyseerd.

In het onderdeel Paragrafen wordt gerapporteerd over thema’s die een dwarsdoorsnede van de begroting geven. Voorbeelden hiervan zijn bedrijfsvoering, onderhoud kapitaalgoederen en het weerstandsvermogen. De wetgever stelt in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zeven paragrafen verplicht. Daarnaast wordt een aantal paragrafen geadviseerd, zoals Taakstellingen en subsidies.
Gezien de actualiteit wordt ook een paragraaf voor de 3-Decentralisaties opgenomen in deze begroting.

Ga naar boven
/leiderdorp-programmabegroting-2015