Gemeente Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Algemeen

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van de financiering van de voorzieningen niveaus van de gemeente Leiderdorp zoals dat in de 7 programma’s hiervoor is uiteengezet. De inhoud van dit hoofdstuk is verplicht voorgeschreven in het besluit Begroting & Verantwoording (BBV).

Wat willen we bereiken?

Een degelijk financieel beleid
Een randvoorwaarde voor het uitvoeren van deze plannen is een degelijk financieel beleid. Dit beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • De begroting is meerjarig sluitend en in evenwicht.
 • Structurele lasten dekken we met structurele baten. Als dit uitgangspunt het nemen van pijnlijke maatregelen noodzakelijk maakt, dan gaan wij die niet uit de weg.
 • Bezuinigingen van rijkswege worden zoveel mogelijk doorgezet op het beleidsterrein waarop het rijk bezuinigt.
 • Meevallers vallen vrij naar de algemene reserve, tegenvallers compenseren we binnen het begrotingshoofdstuk. Wij maken op dit algemene uitgangspunt drie uitzonderingen:
  1) gelet op de zwaarte van de decentralisatieoperaties blijft geld voor het sociaal domein, via een daarvoor in te stellen reserve, beschikbaar voor het sociaal domein. Wij evalueren na twee jaar (bij de begroting van 2017 e.v.) of dit nog nodig is en zo ja, hoe lang;
  2) in lijn met eerdere besluitvorming blijft geld voor het onderhoud van de openbare ruimte, via de reserve Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), daar voor beschikbaar;
  3) in lijn met eerdere besluitvorming worden mutaties in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds verrekend met de behoedzaamheidsreserve.
 • Nieuw beleid financieren we door oud beleid hiervoor in te ruilen.
 • Wij verhogen de lokale lasten (combinatie van onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing/reinigingsrechten en rioolrechten) in beginsel niet met méér dan de inflatiecorrectie. De indexering vindt plaats volgens de macro-economische verkenningen van het Centraal Planbureau.

Wat gaan we ervoor doen?

Herzien nota reserves en voorzieningen
In het coalitieakkoord is opgenomen dat: het aantal ‘potjes’ in bestemmingsreserves wordt teruggebracht. Het principe moet zijn dat incidentele dekking, indien de raad dat nodig vindt, plaats kan vinden uit de algemene reserve. In de eerste helft van 2015 zal een voorstel worden gemaakt voor een herziende nota reserves en voorzieningen, om het opschonen van de bestemmingsreserves te realiseren. De nota moet in ieder geval voor eind 2015 zijn hierzien omdat de huidige nota niet voldoende handvatten biedt rondom de 3Decentralisaties.

Scenario's bezuinigingen
Het college legt de raad elk jaar bij de kadernota een aantal scenario’s voor met daarin een voorgestelde volgorde van bezuinigingen om het financieel meerjarenbeeld sluitend en in evenwicht te krijgen en te houden. Dit overzicht zal voor de eerste maal worden opgeleverd bij de financiële kadernota 2016-2019.

Investeringsagenda
Het college legt de raad een investeringsagenda voor met daarin een prioritering in welke volgorde geïnvesteerd zal worden indien er geld beschikbaar is. In die agenda wordt ook zichtbaar rekening gehouden met de structurele lasten die de investering mee zal brengen. Deze investeringsagenda zal voor de eerste maal worden opgesteld bij de begroting 2016-2019, deze investeringsagenda zal uiteraard aansluiten bij de scenarios van de bezuinigingen zoals in de financiële kadernota wordt opgenomen.

Webversie begroting en jaarrekening
Vanaf het najaar 2014 zal er van de gemeentelijke begrotingen en jaarverslagen ook een doorzoekbare webversie worden gemaakt. Uiteraard blijft ook de papieren en pdf versie bestaan. De teksten in beide documenten zijn aan elkaar gelijk. Zodat dubbel werk wordt voorkomen. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is de bestuursrapportage via een webversie te ontsluiten.

Belasting- en legesverordeningen
De nieuwe belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabel 2015 zullen uiterlijk voor de raadsvergadering van december 2014 ter besluitvorming worden voorgelegd. Uitgangspunt is hierbij om de opbrengst van de tarieven maximaal kostendekkend te maken, uiteraard met in achtneming van de wettelijke maxima.

Prestatieindicator

Doel

meetpunt

2013 (w)

2014 (b)

2015 (b)

2016 (b)

2017 (b)

2018 (b)

Een degelijk financieel beleid

Een sluitende begroting/
jaarrekening

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Een structureel sluitende begroting/jaarrekening

ja

ja

ja

ja

nee

nee

Ga naar boven
/leiderdorp-programmabegroting-2015