Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingParagrafenParagraaf 1 : Lokale heffingen

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Paragraaf 1 : Lokale heffingen

Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft inzicht in de tariefontwikkeling, de opbrengsten, de lokale lastendruk de waardeontwikkeling van onroerende zaken en de kostendekkendheid van heffingen.

A. Overzicht van de lokale heffingen

De volgende heffingen worden door de gemeente Leiderdorp opgelegd en ingevorderd:

  1. Onroerende-zaakbelastingen;
  2. Rioolheffing;
  3. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten;
  4. Hondenbelasting;
  5. Precariobelasting;
  6. Marktgelden;
  7. Lijkbezorgingrechten;
  8. Toeristenbelasting;
  9. Leges. 

B. Ontwikkelingen / Actualiteit

Precariobelasting Wetsvoorstel vrijstelling precariobelasting op netwerken nutsbedrijven. Naar aanleiding van de motie Van der Burg (Kamerstukken II, 32 500-VII, nr. 9) is er een nieuw wetsvoorstel gemaakt inzake vrijstelling van de precariobelasting voor netwerken van nutsbedrijven. Hierdoor zullen de netwerken van nutsbedrijven worden vrijgesteld van precariobelasting. Het Wetsvoorstel tot afschaffing van precariobelasting van nutsbedrijven is nog niet naar de Tweede Kamer. Minister Plasterk neemt meer tijd om te studeren op reële alternatieven. Daarbij wordt onderzocht of een analogie met de ‘gedoogconstructie’ in de Telecomwet mogelijk is. Het wetsvoorstel tot afschaffing precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven houdt hij tot die tijd aan. Over dit concept wetsvoorstel heeft de Raad van State in september 2012 advies uitgebracht. Het concept wetsvoorstel en het advies van de Raad van State zijn niet openbaar en derhalve is het nu niet duidelijk hoe het voorstel ervoor staat.

C. Beleid lokale heffingen (tarieven)

Algemeen

De lokale lasten stijgen in 2015 met de inflatiecorrectie, vastgesteld op 1%. Overeenkomstig dit uitgangspunt worden de marktgelden, precariobelasting, lijkbezorgingsrechten, en leges verhoogd met 1%1.

OZB

Perc. 2014

Stijging %
2015

Woningen

Eigenaar

0,1654%

2%

Niet-woningen

Gebruiker

0,2135%

2%

Niet-woningen

Eigenaar

0,2655%

2%

In de begroting 2013-2016 was voor 2015 een extra stijging van de OZB opgenomen van 1%. Daarnaast is in de kadernota een stijging opgenomen van 1%. Dit maakt dat de OZB in totaal stijgt met 2%. De exacte tarieven zijn nu nog niet bekend. Deze worden u ter vaststelling aangeboden voor de raad van december, zodat de tarieven op basis van de meest recente WOZ-waarden berekend kunnen worden. De stijging van de 1% uit de begroting 2013-2016 wordt gecompenseerd door een verlaging van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten met 2,17%

Afvalstoffenheffing

Tarief 2014

Tarief 2015

Tarief éénpersoonshuishouden

€ 208,99

€ 207,97

Tarief tweepersoonshuishouden

€ 274,00

€ 272,98

Tarief meer dan twee persoonshuishouden

€ 292,38

€ 291,36

Reinigingsrechten

Tarief 2014

Tarief 2015

Tarief reinigingsrechten

€ 352,67

€ 351,65

Wij streven ernaar de tarieven zodanig vast te stellen dat de geraamde opbrengst gelijk is aan de geraamde lasten, zodat deze overeenkomen met het wettelijk toegestane dekkingspercentage van 100%. Beide tarieven zijn gebaseerd op de te verwachten exploitatiekosten voor de beide activiteiten, periodiek groot onderhoud, en met de aan toekomstige investeringen gerelateerde kapitaallasten. Eventuele overschotten en tekorten op de reiniging en riolering worden verrekend met de egalisatiereserves.

Zowel voor de rioolheffing als de afvalstoffenheffing is een meerjarige investeringsprognose opgesteld. Bij de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht zijn de afgelopen jaren toenemende overschotten ontstaan. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een teruglopend volume aan de aanbodzijde, met dito consequenties voor de verwerkingskosten. Voor de komende jaren zullen de nu nog bovengronds staande wijkcontainers ondergronds worden gebracht en tevens zullen hierna de nog bovenstaande milieucorners ondergronds worden gebracht.

De tarieven voor de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten zijn voor 2015 gedaald met 1,17%. Dit betreft de daling van 2,17% die is afgesproken in de begroting 2013-2016, zoals bij de OZB hierboven is aangegeven en een stijging van 1% conform de kadernota.

Rioolheffing

Tarief 2014

Tarief 2015

Tarief per m3

€ 1,09

€ 1,16

De rioolheffing is naast de inflatiecorrectie van 1% verhoogd met 5,5% op basis van het in 2011 vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, waarmee de totale stijging uitkomt op 6,5%. De stijging van 5,5% is cumulatief doorgevoerd voor de jaren 2012 tot en met 2015.

Hondenbelasting

Tarief 2014

Tarief 2015

Tarief 1e hond

€ 84.74

€ 85.58

Tarief 2e hond

€ 149,27

€ 150,76

Iedere hond meer dan twee

€ 215,60

€ 217,75

Tarief kennel

€ 506,79

€ 511,85

De tarieven voor het houden van één of meer honden worden verhoogd met 1%.

Toeristenbelasting

Tarief 2014

Tarief 2015

Tarief per persoon per nacht

€ 2,00

€ 2,02

Overeenkomstig de bovengenoemde tariefontwikkeling worden de gemeentelijke belastingen in 2015 verhoogd met 1%, met in achtneming van de 100% dekkingsnorm en waar van toepassing de wettelijke maximum tarieven.

D. Opbrengsten

Het eigen belastinggebied van de gemeente omvat negen heffingen (belastingen, rechten en leges) met een totale opbrengst in 2014 van € 13,11 miljoen.

Soort

Realisatie 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

1. Onroerende Zaakbelastingen

-6.368.862

-6.846.678 

-6.924.791 

2. Rioolheffing

 -1.247.799

-1.384.149 

 -1.525.437

3. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

 -3.122.020

 -2.926.092

 -2.891.724

4. Hondenbelasting

 -83.954

 -90.034

 -90.940

5. Precariobelasting

 -595.167

 -619.817

 -626.027

6. Marktgelden

-9.265

-11.121

-11.232

7. Lijkbezorgingsrechten

-263.710

-364.850

-378.801

8. Toeristenbelasting

-88.705

-94.594

-95.540

9. Leges - 1. Algemene Dienstverlening

-437.087

-477.732

-482.510

9. Leges - 2. Omgevingsvergunning

-285.030

-242.883

-294.802

9. Leges - 3. Dienstverlening overig

-50.060

-53.985

-54.224

Totaal

-12.551.659

-13.111.935

-13.376.028

E. Lokale lastendruk

Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

In onderstaande tabel worden de woonlasten van Leiderdorp vergeleken met de woonlasten van andere gemeenten voor het jaar 2014. 

Vergelijking lastendruk met omliggende gemeenten over jaar 2014

Gemeente

Woonlasten
éénpersoons
huishoudens

Woonlasten
meerpersoons
huishoudens

Katwijk

€ 557

€ 657

Leiden

€ 573

€ 755

Leiderdorp

€ 653

€ 836

Leidschendam-Voorburg

€ 609

€ 665

Oegstgeest

€ 781

€ 794

Teylingen

€ 624

€ 693

Voorschoten

€ 806

€ 865

Wassenaar

€ 965

€ 1.183

Zoeterwoude

€ 770

€ 845

Vergelijking lastendruk met gemeenten met vergelijkbare aantal inwoners over het jaar 2014

Gemeente

Inwoneraantal (2013)

Woonlasten
éénpersoons
huishoudens

Woonlasten
meerpersoons
huishoudens

Ermelo

26.120

€ 568

€ 632

Gilze Rijen

25.858

€ 487

€ 581

Kaag en Braassem

25.715

€ 825

€ 923

Leiderdorp

26.473

€ 653

€ 836

Noordwijk

25.671

€ 690

€ 811

Werkendam

26.405

€ 635

€ 782

Zaltbommel

26.953

€ 686

€ 742

Bron: www.coelo.nl

F. Kwijtscheldingsbeleid

Niet iedere inwoner van Leiderdorp is in staat de gemeentelijke belastingen te betalen. In zo’n geval bestaat de mogelijkheid kwijtschelding aan te vragen. Bij een aanvraag voor kwijtschelding wordt beoordeeld of de belastingcapaciteit van de burger inderdaad onvoldoende is om de gemeentelijke belastingen te betalen. Er kan uitsluitend kwijtschelding worden verleend voor de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De belastingcapaciteit wordt berekend aan de hand van het vermogen, het netto-besteedbaar inkomen en diverse door het rijk vastgestelde normbedragen. Tevens vindt er door het inlichtingenbureau (IB) een geautomatiseerde toetsing van het recht op kwijtschelding plaats. Deze heeft tot doel verlaging van de administratieve lasten voor de burgers en verkorting van de afhandeltermijnen.

  1. 1Voor de precarioheffing en de marktgelden geldt dat deze tarieven per abuis voor het belastingjaar 2014 niet zijn verhoogd met de in de begroting opgenomen indexatie. Voor 2015 zullen deze tarieven derhalve met de indexatie van 2014 en 2015 worden verhoogd.
Ga naar boven
/leiderdorp-programmabegroting-2015