Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 1 : Zorg, Welzijn,...1A Lokale gezondheidszorg

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

1A Lokale gezondheidszorg

Inleiding

Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van preventieve activiteiten een gezondere fysieke en sociale leefomgeving voor burgers te creëren. Hierbij willen wij bij onze burgers een gezondere levensstijl stimuleren.

In mei 2013 is voor de periode 2013-2016 nieuw lokaal gezondheidsbeleid vastgesteld. De komende jaren richten we ons op de speerpunten alcohol-, roken-,depressie-, overgewicht- en eenzaamheidspreventie en bewegen. Het gezondheidsbeleid richt zich op een drietal groepen: kinderen en jongeren, mensen met een laag sociaal economische status1 en (kwetsbare) ouderen.

Doel

Een gezondere fysieke en sociale omgeving voor burgers en stimuleren van een gezonde levensstijl

SMART doel

1. Bevorderen van afstemming en samenwerking tussen organisaties.

2. Kinderen en jongeren en hun opvoeders weerbaarder maken tegen schadelijk alcoholgebruik, roken en ongezonde voeding en beter leren omgaan met deze verleidingen.

3. Kinderen en jongeren worden door gezonde leefomgeving aangemoedigd gezond gedrag te vertonen.

4. Eenzaamheid en depressie onder ouderen voorkomen door ouderen zolang mogelijk actief te houden.

5. Mensen met een lage SES beter informeren en adviseren over gezonde leefstijl en stimuleren meer te bewegen.

Activiteiten 2015

1.1 Organiseren van platformbijeenkomsten voor betrokken organisaties.

2.1 De GGD HM biedt voorlichting, advies en ondersteuning aan scholen op het gebied van gezonde leefstijl.

3.1 In lokale media wordt aangesloten bij landelijke campagnes.

4.1 Het bestaande sport en beweegaanbod wordt in kaart gebracht en gepromoot.

5.1 Aandacht besteden aan het sport en beweegaanbod.

2.2. CJG Leiderdorp biedt informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouders.

3.2 Zie 2.3.

4.2 Het bestaande aanbod op het gebied van depressie wordt in kaart gebracht en gepromoot.

5.2 Sport en beweegactiviteiten aanbieden in Schansen en Dreven.

2.3 Uitvoering Preventie en Handhavingsplan Alcohol

4.3 Regelmatig aandacht in lokale media voor eenzaamheid en depressie.

Prestatie-indicator1

1.1 Per doelgroep wordt 1 platformbijeenkomst georganiseerd.

2.1 Jaarlijks een overzicht van welke voorlichtings- en ondersteunings-activiteiten op welke scholen in Leiderdorp zijn verzorgd door GGD HM.

3.1 De mate waarin in lokale media wordt aangesloten bij landelijke campagnes ter bevordering van gezond gedrag en een gezonde leefomgeving van jeugdigen.

4.1 De mate waarin het sport- en beweegaanbod voor ouderen wordt gepromoot.

5.1 Bij de informatieverstrekking over de minimaregeling wordt aandacht besteed aan het sport- en beweegaanbod in Leiderdorp.

2.2 CJG Leiderdorp biedt informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouders.

3.2 Iedere jongere in Leiderdorp wordt op twaalfjarige leeftijd middels een brief geïnformeerd over de schadelijkheid van alcohol.

4.2 De mate waarin het aanbod op het gebied van depressiepreventie voor ouderen wordt gepromoot.

5.2 Het aantal beweegactiviteiten in de wijken Schansen en Dreven.

.

2.3 Het aantal trainingen dat op scholen is gegeven aan kinderen en jongeren om de weerbaarheid te vergroten.

3.3 Het aantal jongeren tussen de 12 en18 jaar die een Halt-afdoening alcohol hebben gekregen omdat zij zijn opgepakt door de politie vanwege het plegen van een strafbaar feit onder invloed van alcohol.

4.3 De mate waarin aandacht besteed wordt aan eenzaamheid en depressie onder ouderen in lokale media.

3.4 Het aantal uren toezicht en handhaving door BOA's op nuttigen/verkopen van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar in commerciële en paracommerciële horeca, supermarkten, slijterijen en in de openbare ruimte.

  1. 1De prestatie indicatoren in de vorige begroting zijn geen indicatoren waar de gemeente direct invloed op heeft. In de huidige begroting is gekozen voor indicatoren waar de gemeente op kan sturen.

Wat willen we bereiken?

1. Afstemming en samenwerking
We willen afstemming en samenwerking tussen organisaties bevorderen. Er zijn veel organisaties die bijdragen aan de gezondheidsbevordering van kinderen en jongeren. Alhoewel een aantal van deze organisaties elkaar goed weet te vinden en gezamenlijk activiteiten uitvoert, is er nog wel veel winst te behalen op het gebied van samenwerking. Door betere afstemming en samenwerking tussen verschillende organisaties kan overlap in het aanbod worden voorkomen en kunnen initiatieven beter op elkaar worden aangesloten. Dit vergroot de effectiviteit en zorgt tevens voor de mogelijkheid om nieuwe initiatieven te ontplooien.

2+3. Kinderen en jongeren
We willen bereiken dat minder kinderen en jongeren roken, alcohol drinken, te weinig bewegen, teveel eten en te dik worden. In het kader van preventie is het belangrijk dat kinderen en jongeren van jongs af aan leren gezonde keuzes te maken, zodat ze zich ontwikkelen tot volwassenen, die zelf verantwoordelijkheid nemen voor een gezonde leefstijl, waardoor problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Het is erg belangrijk ouders en opvoeders te betrekken bij het positief beïnvloeden van de gezondheidssituatie. Zij hebben een zeer belangrijke rol bij de opvoeding van kinderen en jongeren, maar vervullen ook een belangrijke voorbeeldfunctie.

4. Ouderen
We willen dat ouderen door actief te blijven zo lang mogelijk gezond zijn, zelfstandig in hun woonomgeving kunnen blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. We willen bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid en depressie onder ouderen.

5. Mensen met een lage sociaal economische status
We willen de gezondheidsverschillen tussen de bevolkingsgroep met een lage SES en de bevolkingsgroep met een hoge SES terugdringen. Door extra aandacht voor het stimuleren van sport en bewegen en het geven van informatie en advies aan mensen met een lage SES, willen we stimuleren dat de leefstijl van deze groep verbetert en gezondheidsachterstanden verminderen.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Verschillende maatschappelijke organisaties hebben aangegeven behoefte te hebben aan bijeenkomsten waar ze elkaar kunnen ontmoeten, ideeën kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren om zo samenwerking tussen organisaties te bevorderen. We streven er naar om jaarlijks voor elke doelgroep een platformbijeenkomst te organiseren. Tijdens de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de speerpunten uit dit lokale beleid, daarnaast biedt het ook de mogelijkheid voor organisaties om onderwerpen aan te dragen die zij met elkaar willen bespreken.

2.1 De GGD HM verstrekt voorlichtingsmateriaal en biedt ondersteuning aan scholen over een gezonde leefstijl. De GGD HM brengt de Ouderavond Puberwereld jaarlijks onder de aandacht van alle scholen in Leiderdorp. GGD informeert en adviseert scholen over het belang van een goede signalering van alcoholproblematiek. Hierdoor worden kinderen, jongeren en ouders weerbaarder en worden kinderen en jongeren aangemoedigd gezond gedrag te vertonen.

2.2 CJG Leiderdorp biedt informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouders op het gebied van gezonde leefstijl, waaronder voeding, bewegen, overgewicht en middelengebruik. Hierdoor krijgen kinderen, jongeren en ouders meer handvatten om met verleidingen om te gaan en wordt gezond gedrag aangemoedigd.

2.3 In het kader van de Drank- en Horecawet wordt uitvoering gegeven aan het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol. Dit plan biedt een integrale aanpak om overmatig alcoholgebruik bij jongeren in de gemeente Leiderdorp te voorkomen, om op deze manier een gezondere leefstijl te ontwikkelen en verstoringen van de leefbaarheid en openbare orde tegen te gaan. Het plan beschrijft op welke wijze en aan de hand van welke instrumenten preventief wordt opgetreden, toezicht wordt gehouden of wordt gehand­haafd. Het belangrijkste doel is het terugdringen, of beter nog het voorkomen van overmatig alcoholgebruik bij jongeren. De nadruk zal daarom liggen op de preventie. Toezicht en handhaving vormen het sluitstuk van het beleidsproces. Bij preventie gaat het voornamelijk om het creëren van bewustwording van de nieuwe wettelijke alcoholnorm onder jongeren, ouders en de alcoholverstrekkers, en om de bewustwording van de schadelijkheid die (overmatig) alcohol heeft op de gezondheid. De toezichttaak betreft het toezichthouden op het nuttigen/verkopen van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar in commerciële en paracommerciële horeca, supermarkten, slijterijen en in de openbare ruimte. Handhaving zien we als het laatste stadium om ervoor te zorgen dat de Drank- en Horecawet wordt nageleefd. Dit middel zal pas worden ingezet wanneer preventie en toezicht niet meer het gewenste effect hebben.

3.1 Minstens 1 keer per jaar wordt in Gemeente aan Huis en op de gemeentelijke website aandacht besteed aan een landelijke campagne ter bevordering van gezond gedrag en een gezonde leefomgeving van jeugdigen.

4.1 We willen de komende jaren het huidige sport- en beweegaanbod voor ouderen handhaven en inzetten op het beter bereiken van de doelgroep door het aanbod te promoten.

4.2 We promoten het bestaande aanbod op het gebied van depressiepreventie voor ouderen.

4.3 We willen bewustwording creëren voor het belang van actief blijven en voorkomen van depressie, door hieraan aandacht te besteden in lokale media en social media.

5.1 Door de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Leiden en Leiderdorp wordt bij de informatieverstrekking over de minimaregeling aandacht besteed aan het sport- en beweegaanbod in Leiderdorp, zodat mensen met een lage SES gemotiveerd worden te gaan bewegen.

5.2 Met Sociaal Cultureel werk en Pluspunt worden afspraken gemaakt over het aanbieden van beweegactiviteiten in de wijken Schansen en Dreven, zodat mensen met een lage SES gestimuleerd worden te gaan bewegen. Deze afspraken worden vastgelegd in de prestatieafspraken met Stichting Sociaal Cultureel werk en Stichting Pluspunt.

Prestatie-indicatoren

 

2013 (w)

2014 (b)

2015 (b)

2016 (b)

2017 (b)

2018 (b)

Het aantal platformbijeenkomsten per jaar.

nvt

 3

 3

3

3

3

Een overzicht van welke voorlichtings- en ondersteuningsactiviteiten op welke scholen in Leiderdorp zijn verzorgd door GGD HM.

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Het CJG biedt informatie, ondersteuning en advies aan kinderen, jongeren en ouders.

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Het aantal trainingen dat op scholen is gegeven aan kinderen en jongeren om de weerbaarheid te vergroten.

nvt

>3

>3

>3

>3

>3

De mate waarin in lokale media wordt aangesloten bij landelijke campagnes ter bevordering van gezond gedrag en een gezonde leefomgeving van jeugdigen.

minimaal 1 keer per jaar

minimaal 1 keer per jaar

minimaal 1 keer per jaar

minimaal 1 keer per jaar

minimaal 1 keer per jaar

minimaal 1 keer per jaar

Iedere jongere in Leiderdorp wordt op twaalfjarige leeftijd middels een brief geïnformeerd over de schadelijkheid van alcohol.

nvt

ja 

 ja

ja

ja

ja

Het aantal jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een Halt-afdoening alcohol hebben gekregen omdat zij zijn opgepakt door de politie vanwege het plegen van een strafbaar feit onder invloed van alcohol.

nvt

8

8

8

8

8

Het aantal uren toezicht en handhaving door BOA's op nuttigen/verkopen van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar in commerciële en paracommerciële horeca, supermarkten, slijterijen en in de openbare ruimte.

nvt

240

240

240

240

240

De mate waarin het sport- en beweegaanbod voor ouderen wordt gepromoot.

nvt

1 keer per 2 jaar

nvt

1 keer per 2 jaar

nvt

1 keer per 2 jaar

De mate waarin het aanbod op het gebied van depressiepreventie voor ouderen wordt gepromoot.

nvt

1 keer per jaar

1 keer per jaar

1 keer per jaar

1 keer per jaar

1 keer per jaar

De mate waarin aandacht besteed wordt aan eenzaamheid en depressie onder ouderen in lokale media.

nvt

1 keer per jaar

1 keer per jaar

1 keer per jaar

1 keer per jaar

1 keer per jaar

Informatieverstrekking over sport- en beweegaanbod bij de minimaregeling.

nvt

ja

ja

ja

ja

ja

Het aantal beweegactiviteiten in de wijken Schansen en Dreven.

nvt

>2

>2

>2

>2

>2

  1. 1 Sociaal economische status (SES) is de positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus.
Ga naar boven
/leiderdorp-programmabegroting-2015