Gemeente Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

3A Kunst en Cultuur

Inleiding

Leiderdorp kent een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten. Cultuur vindt voornamelijk zijn weg via de inspanningen van actieve vrijwilligers en culturele organisaties. Via subsidiëring ondersteunen we diverse culturele organisaties. De gemeente draagt zorg voor de voorzieningen die zij voor de lokale culturele infrastructuur noodzakelijk acht, waarvan de bibliotheek de voornaamste is. Daarnaast heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om het voor Leiderdorpers mogelijk te maken aan cultuur deel te nemen. De culturele organisaties ontmoeten elkaar via het Cultuurnetwerk, waardoor nieuwe initiatieven tot stand komen. De cultuurnota 'Cultuur in Leiderdorp 2012-2015' gaat het laatste jaar in, in 2015 wordt dan ook een doorvertaling naar de toekomst gemaakt.

Via regionale samenwerking doen wij in 2015 voor het derde jaar mee aan de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit, waardoor wij scholen in samenwerking met culturele instellingen stimuleren om cultuureducatie onderdeel van het reguliere onderwijsprogramma te maken.

Wij kennen in onze gemeente een bijzondere diversiteit aan beeldende kunst in de openbare ruimte. Nieuwe kunstwerken of projecten dragen bij aan de binding van Leiderdorpers met hun omgeving. De Commissie Kunstzaken adviseert het college op het gebied van kunst in de openbare ruimte.

Doel

De gemeente ontwikkelt een breed en gevarieerd aanbod van kunst en cultuur, houdt dit aanbod in stand en stimuleert actieve deelname van haar inwoners hieraan.

SMART doel

 1. In 2015 wordt cultuur op diverse wijzen zichtbaar gemaakt

 2.In 2015 komen culturele organisaties regelmatig bij elkaar ter bevordering van samenwerking
 

3. Kunst in de openbare ruimte blijft van hoge kwaliteit

4. Scholieren nemen deel aan cultuureducatieve projecten

5. Ter ondersteuning en stimulering van culturele activiteiten blijft de mogelijkheid tot subsidiëring in stand

Activiteiten 2015

1.1 Uitvoeren communicatieplan cultuur (digitale informatie)

2.1 De organisaties komen bijeen in het Cultuurnetwerk en organiseren de bijeenkomsten zelf

3.1 Jaarlijks onderhoud kunst in de openbare ruimte

4.1 Cultuureducatieve
projecten voortzetten
en stimuleren via
de regeling Cultuureducatie
met Kwaliteit

5.1 Cultuurdoelen als basis voor subsidiëring

1.2 Jaarlijks onderzoek culturele infrastructuur

3.2 Jaarlijkse tentoonstelling in de Heemtuin

5.2 Prestatieafspraken bibliotheek

3.3 Kunst of culturele projecten bij infrastructurele veranderingen

3.4 De Commissie kunstzaken adviseert over kunst en culturele projecten.

Prestatie-indicator

1.2 Aantal respondenten

2.1 Aantal bijeenkomsten cultuurnetwerk

3.3 Aantal projecten

4.1 % Aantal leerlingen 4-12

5.1 Aantal vastgestelde subsidies

2.2 Aantal deelnemers

4.1 Aantal projecten

Wat willen we bereiken?

1. In 2015 wordt cultuur op diverse wijzen zichtbaar gemaakt
Wij vinden het een onderdeel van onze faciliterende rol om de zichtbaarheid van cultuur in Leiderdorp te vergroten. We willen de cultuur in Leiderdorp en de gemeente als cultuurdrager een duidelijker gezicht geven. Daarnaast willen we ook weten waar de organisaties behoefte aan hebben én wat onze inwoners vinden en verwachten van cultuur in hun gemeente.

2. In 2015 komen culturele organisaties regelmatig bij elkaar ter bevordering van samenwerking
Wij willen de culturele organisaties stimuleren om elkaar op te zoeken en waar mogelijk gezamenlijke activiteiten ontplooien. Met het Cultuurnetwerk streven wij naar het vormen van een inspirerende omgeving, waar ontmoeting en uitwisseling centraal staan en nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Wij willen het culturele veld stimuleren om duidelijk te laten zien waarvoor je bij welke vereniging terecht kunt. Het leggen van verbindingen en uitwisselen van ervaringen staat daarbij voorop.

3. Kunst in de openbare ruimte blijft van hoge kwaliteit
De Commissie Kunstzaken heeft een adviserende rol voor de beeldende kunst in de openbare ruimte, op basis van de doelen van Van Klei Naar Kunst. Goed onderhouden kunst die het straatbeeld van Leiderdorp tekent, is belangrijk. Ook het organiseren van Heemtuin Verbeeld waar de gemeente het initiatief voor heeft genomen draagt hier aan bij. Daarnaast zal onze inzet zich richten op het ontwikkelen van kunst bij grootschalige infrastructurele projecten en nieuwbouw.

4. Scholieren nemen deel aan cultuureducatieve projecten
Wij stimuleren dat het cultuureducatieve aanbod in onze gemeente en regio voor scholen beschikbaar blijft. Wij ondersteunen het op elkaar afstemmen van de behoefte van het primair onderwijs en het aanbod van culturele instellingen.

5. Ter ondersteuning en stimulering van culturele activiteiten blijft de mogelijkheid tot subsidiëring in stand
Leiderdorpse organisaties kunnen via het subsidieprogramma financiële ondersteuning aanvragen. Subsidiëring wordt verstrekt indien de organisatie met de activiteiten bijdraagt aan de welzijns- en/of cultuurdoelen, zoals opgenomen in de subsidieverordening en het subsidiebeleid. In het coalitieakkoord is daarbij afgesproken dat wij subsidies zoveel mogelijk verbinden aan activiteiten, in plaats van aan huisvesting. De bibliotheek is een centrale organisatie in Leiderdorp op het gebied van informatie, ontmoeting en cultuur, toegankelijk voor iedereen.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Uitvoeren communicatieplan cultuur (digitale informatie)
De in 2013 gerealiseerde website Cultuurpunt Leiderdorp wordt nader onder de aandacht gebracht. Gezamenlijke activiteiten en nieuwe initiatieven komen directer in beeld. Dit gebeurt in samenspraak met de culturele organisaties via het Cultuurnetwerk.

1.2 Onderzoek culturele infrastructuur
Een jaarlijks behoefte onderzoek door middel van een enquête zal inzicht moeten geven in wat nodig is of verbeterd kan worden om de culturele organisaties goed tot bloei te laten komen.

2.1 De organisaties komen bijeen in het Cultuurnetwerk en organiseren de bijeenkomsten zelf
Via het Cultuurnetwerk komen culturele organisaties en verenigingen met elkaar in contact. Het netwerk dient ertoe ervaringen uit te wisselen, slimme verbindingen te leggen en elkaar te versterken. Met de oprichting in 2012 en de doorontwikkeling de jaren daarna is het Cultuurnetwerk voor de culturele organisaties een steeds bekender platform met minimaal 2 bijeenkomsten per jaar. Lag de nadruk in de afgelopen jaren op het elkaar (leren) kennen, in 2015 ontwikkelen we naar een platform waarin meer naar gedeelde projecten ontwikkeld wordt.

3.1 Jaarlijks onderhoud kunst in de openbare ruimte
Kunst in de openbare ruimte hoort er verzorgd bij te staan. Daartoe is in 2014 gestart met de uitvoering van een uitgebreid onderhoudsplan reeds begonnen. In 2015 wordt dit plan verder uitgevoerd.

3.2 Jaarlijkse tentoonstelling in de Heemtuin
Net als in de afgelopen jaren zal Stichting Kunst in de Heemtuin in 2015 een beeldententoonsteling organiseren. Hierbij betrekken zij verschillende maatschappelijke partners in de gemeente en richten zij zich op inwoners en bezoekers van jong tot oud.

3.3 Kunst of culturele projecten bij infrastructurele veranderingen
Bij nieuwbouw of infrastructurele veranderingen wordt kunst en cultuur betrokken. Dit kan door middel van een cultureel project of door het realiseren van beeldende kunst op of bij de locatie. In 2015 wordt het project Limes/De Plantage gecontinueerd, waarbij beeldende kunst op De Plantage gerealiseerd wordt. Daarnaast maken we de Limes in Leiderdorp beleefbaar middels educatieve en recreatieve elementen in fiets- en wandelroutes in de polders.

3.4 De Commissie Kunstzaken adviseert over kunst en culturele projecten
Bij het realiseren van kunst in de openbare ruimte wordt de Commissie Kunstzaken gevraagd te adviseren en indien nodig te begeleiden.

4.1 Cultuureducatieve projecten voortzetten en stimuleren via de regeling Cultuurducatie met Kwaliteit
Regionale samenwerking vormt de basis voor het cultuureducatie aanbod op het primair onderwijs. Het rijk startte in 2013 met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Door middel van matching maken wij het mogelijk dat Leiderdorpse scholen van deze regeling kunnen profiteren en het regionale aanbod afnemen.

5.1 Cultuurdoelen als basis voor subsidiëring
Volgens de Algemene Subsidie Verordening 2014 vormen de cultuurdoelen de basis voor het beoordelen van de subsidieaanvragen van culturele organisaties.

5.2 Prestatieafspraken bibliotheek i.h.k.v. nieuw stelsel 2015
Op 10 juni 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) aangenomen. De wet treedt naar verwachting per 1 januari 2015 in werking en richt zich op een toekomstbestendige bibliotheek. De inkoop van e-content, waaronder e-books, wordt gecentraliseerd wat gepaard gaat met een uitname uit het gemeentefonds. Voor zover noodzakelijk wordt hierop de subsidiëring aan de bibliotheek aangepast. De prestatie-afspraken met de bibliotheek worden in lijn met de nieuwe wetgeving vormgegeven.

Prestatie-indicatoren

 

2013 (w)

2014 (b)

2015 (b)

2016 (b)

2017 (b)

2018 (b)

1.2 Aantal respondenten

12

25

25

25

25

25

1.2 Aantal respondenten

-

500

-

500

-

-

2.1 Aantal bijeenkomsten cultuurnetwerk

2

2

2

2

2

2

2.1 Aantal deelnemers

22

25

25

25

25

25

3.3 Aantal projecten

4

3

3

2

2

2

4.1 % Aantal leerlingen 4-12

80%

95%

95%

95%

95%

95%

4.1 Aantal projecten

2

2

2

2

2

2

5.1 Aantal vastgestelde subsidies

14

14

14

14

14

14

Ga naar boven
/leiderdorp-programmabegroting-2015