Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 4 : Beheer...4A Verkeer en vervoer

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

4A Verkeer en vervoer

Inleiding

Wij willen Leiderdorp een prettige, aangename, en veilige gemeente laten blijven. Dit realiseren we door de bereikbaarheid van de belangrijkste bestemmingen te verbeteren. Daarnaast richten we onze wegen en openbare ruimte zo in dat de veiligheid en leefbaarheid van de woonstraten wordt verbeterd.

Doel

Het realiseren van een beter bereikbaar, veiliger en leefbaarder Leiderdorp door het beïnvloeden van het verplaatsingsgedrag van alle modaliteiten.

SMART doel

1. Het doen van ingrepen in de openbare ruimte om de bereikbaarheid van de belangrijkste bestemmingen in Leiderdorp te verbeteren.

2. Het stimuleren van alternatieve modaliteiten en het weren van ongewenst verkeer om de luchtverontreiniging en geluidsoverlast in de kern Leiderdorp te reduceren.

3. Door verkeerseducatie en weginrichting de veiligheid voor alle weggebruikers verhogen.

4.Door toezicht handhaving kwaliteit wegen, fiet- en voetpaden verbeteren.

5. Door toezicht en handhaving overlast brommers en fietsers verminderen.

Activiteiten 2015

1.1 Afronden aanpassen Engelendaal

2.1 Uitvoeren maatregelen Fietsbeleid.

3.1 Aanleg schoolzones.

4.1 Grondroering bij bijvoorbeeld kabelaars zonder vergunning handhaven.

5.1 Verwijderen overlastgevende (brom)fietsers.

1.2 Participatie in LAB071.

2.2 Afspraken maken met Provincie, Leiden en Holland Rijnland omtrent komst R-net (Meerlijn Noord).

3.2 Uitvoeren verkeerseducatieve projecten.

2.3 Participatie LAB071.

3.3 Duurzaam veilig inrichten van de woonwijken (maatwerk).

2.4 Afspraken elektrische voertuigen.

2.5 Herinrichten Ericalaan, Acacialaan, Hoogmadeseweg.

2.6 Herinrichten Voorhoflaan.

Prestatie-indicator

Het verminderen van het percentage sluipverkeer door middel van vergelijkingen van de uitkomst uit het RVMK (Basisjaar 2008, Toekomstjaar 2020).

Aantal deelnemers dat deel heeft genomen aan verkeerseducatie.

10% minder meldingen mbt kwaliteit wegen, fiets- en voetpaden in melddesksysteem

10% minder meldingen mbt overlast (brom)fietsers in melddesksysteem

Het percentage doorgaand verkeer op het hoofdwegennet.

Aantal dodelijke en verwonde slachtoffers in het verkeer gemeten via ViaStat.

Het verminderen van het doorgaand verkeer door middel van vergelijkingen van de uitkomst uit het RVMK (Basisjaar 2008, Toekomstjaar 2020).

Toename (subjectieve) verkeersveiligheid rond scholen.

De totale hoeveelheid (vracht)autoverkeer in Leiderdorp.

Wat willen we bereiken?

1. Verbeteren van de bereikbaarheid voor de belangrijke bestemmingen van Leiderdorp.
Een goede bereikbaarheid in Leiderdorp wordt bereikt wanneer alle verplaatsingen zich begeven over de meest passende routes en deze routes dit verkeer aankunnen. Doorgaand verkeer bevindt zich op de stroomwegen zoals de Oude Spoorbaan, de N446 (coalitieakkoord 2014-2018 verkeer buitenom) en de A4. Verkeer met een bestemming binnen Leiderdorp rijdt zoveel mogelijk over de gebiedsontsluitingswegen (o.a. Persant Snoepweg, Engelendaal en Willem-Alexanderlaan). In de verblijfsgebieden zijn alleen autoverplaatsingen van en naar bestemmingen aldaar. Door aanpassingen in het wegennet ontmoedigen wij het (vracht)autoverkeer in de verblijfsgebieden. De bereikbaarheid voor het langzaam verkeer, waaronder fietsverkeer en voetgangers, en openbaar vervoer wordt verbeterd door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige verbindingen.  

2. Het reduceren van luchtverontreiniging en geluidsoverlast in de kern Leiderdorp.
Overlast kan voorkomen worden door het elimineren van de bron van de overlast. Hoewel dit altijd een eigen keuze is, willen wij automobilisten verleiden tot gebruik van fiets en OV door het bieden van prettige en veilige verbindingen. Doorgaand autoverkeer dient buiten het dorp om te rijden (niet over het Engelendaal of de Persant Snoepweg). Ook wordt sluipverkeer geweerd in woonstraten door het nemen van plaatselijke maatregelen.

3. Door verkeerseducatie en weginrichting de veiligheid voor alle weggebruikers verhogen.
Deelnemen aan het verkeer brengt persoonlijke risico’s met zich mee. Doel is om alle inwoners van Leiderdorp gedurende hun gehele leven door middel van verkeerseducatie hier alert op te laten zijn. Primair vindt verkeerseducatie plaats op (basis)scholen. Echter ook educatie in de latere levensfases is van belang. Het doel is om nul dodelijke verkeerslachtoffers per jaar te behouden.
We richten onze wegen in volgens het Duurzaam Veilig principe. De gedachte achter een Duurzaam Veilige infrastructuur is dat de weg op zo'n manier wordt ingericht dat duidelijk is wat van de weggebruiker wordt verwacht en fouten worden voorkomen.

4. Door inzet van toezicht en handhaving kwaliteit wegen, fiets- en voetpaden verbeteren
Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van wegen, fiets- en voetpaden een van de ergernissen is die invloed hebben op de leefbaarheid van Leiderdorp (zie nota Toezicht en Handhaving in de openbare ruimte 2014). Naast onderhoud, kan toezicht en handhaving bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit. Aanleg van kabels en leidingen is vergunningplichtig. De aannemer is verantwoordelijk voor het in goed staat achterlaten van de opengebroken weg. Grondroerders met vergunning worden na de werkzaamheden gecontroleerd. Eventueel matig straatwerk wordt verhaald op de aannemer. De gemeente gaat over tot handhaving als er geen vergunning is verleend of vergunningsvoorschriften worden overtreden.

5. Door toezicht en handhaving overlast brommers en fietsers verminderen
In Leiderdorp is er sprake van overlast van op niet daartoe aangewezen plaatsen van (brom)fietsers. Dit heeft effect op de leefbaarheid (zie onderzoek in nota Toezicht en Handhaving in de openbare ruimte 2014). Door gerichte acties wordt getracht deze overlast te verminderen.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Vernieuwen VRI's en functioneel wijzigen Engelendaal.
Alle verkeerslichten worden gemoderniseerd. Op het Engelendaal worden tevens de armaturen vervangen. Hiermee wordt een kwaliteitsslag geslagen en de gemeente krijgt hierdoor meer grip op de verkeersstromingen. De kruispunten worden aangepast naar een vormgeving waarbij er geen conflicten tussen verkeersstromen meer zullen zijn. Hierdoor worden de kruispunten veiliger en kan het verkeer efficienter afgewikkeld worden, waarbij fietsers in de langsrichting bij gelijke prioriteit groen licht krijgen.

1.2 Participatie in LAB071.
Samen met Leiden en Oegstgeest wordt gezamenlijk gewerkt aan de Aggloring. Een route van de A44 naar de A4 via de noordkant van de regio. Uitgangspunt hierbij is dat de maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan wordt verhoogd naar 80km/u. De gemeenten Voorschoten en Zoeterwoude, Holland Rijnland en de Provincie worden betrokken bij het project. In 2015 wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld om tot realisatie van de Aggloring te komen. Tevens wordt in LAB071 gestreefd naar verbetering van de leefbaarheid en afname van de overlast door het verminderen van doorgaand verkeer (zie ook punt 2.3).

2.1 Uitvoeren maatregelen fietsbeleid.
Het uitvoeren van maatregelen om het gebruik van schone alternatieven voor de auto te stimuleren. Het college stimuleert fietsverkeer in woord en daad en zet onder andere in op aansluitingen op het regionale netwerken. In 2015 wordt gestart met het uitvoeren van de maatregelen die zijn genoemd in het fietsbeleid.

2.2 Afspraken maken met Provincie en Holland Rijnland omtrent komst R-net (Meerlijn Noord).
Gezamenlijk met Holland Rijnland en Leiden zullen met de Provincie afspraken gemaakt worden omtrent de realisatie van hoogwaardig openbaar vervoer in Leiderdorp over het Engelendaal. Het betreft de HOV-as via de Willem de Zwijgerlaan en Engelendaal naar het Rijnland Ziekenhuis.

2.3 Participatie in LAB071.
(zie punt 1.2)

2.4 Afspraken elektrische voertuigen.
Samen met een aantal regiogemeenten worden afspraken gemaakt omtrent de uitrol van publieke oplaadpalen voor elektrische voertuigen. Door samen op te trekken met de verschillende gemeenten ontstaat een dekking van elektrische oplaadmogelijkheden in de gehele regio. Hiermee stimuleren we het duurzaam rijden in de regio. In 2015 wordt het plan uitgevoerd.

2.5 Herinrichten Ericalaan, Acacialaan, Hoogmadeseweg.
In het kader van het IVVP worden de Ericalaan, Acacialaan en Hoogmadeseweg heringericht. Deze herinrichting heeft vooral tot doel om de leefbaarheid te verbeteren langs de route. De Ericalaan en de Hoogmadeseweg worden ingericht als 30km/u wegen. De Acacialaan wordt teruggebracht naar 50km/u. Allen conform het Duurzaam Veilig principe.

2.6 Herinrichten Voorhoflaan.
Deze maatregel komt voort uit het IVVP en is bedoeld om het sluipverkeer tegen te gaan. De Voorhoflaan wordt ingericht als een 30km/u weg, conform het Duurzaam Veilig principe.

3.1 Aanleg schoolzones.
In 2015 wordt de schoolomgeving van de Elckerlyc, Kastanjelaanschool en de Willem de Zwijgerschool heringericht met attentieverhogende maatregelen om zo tot een veiligere omgeving te komen. De overige basisscholen zijn in 2014 al voorzien van een schoolzone.
Ook bij het onderdeel Openbare orde en Veiligheid (6c) wordt hier aandacht aan besteed.

3.2 Uitvoeren verkeerseducatieve projecten.
Er wordt jaarlijks ingezet op het bieden van terugkerende verkeerseducatie om zo weggebruikers meer kennis en verantwoordelijkheid te geven en te laten nemen. Dat wil zeggen, verkeerseducatie voor iedereen van 0 t/m 100 jaar. Op de basisscholen wordt hier al aandacht aan besteed, maar na het verlaten van deze leeftijdsgroep is het aanbod voor verkeerseducatie nihil. Met de verschillende projecten zoals, de scootmobieldag, jonge automobilistendag en voorlichting streven we naar verkeerseducatie voor alle leeftijden.
Ook bij het onderdeel Openbare orde en Veiligheid (6c) wordt hier aandacht aan besteed.

3.3 Duurzaam veilig inrichten van de woonwijken (maatwerk).
Behalve de genoemde verbeteringen aan veiligheid wordt ook op andere plekken maatwerk geleverd om te komen tot een veiliger verkeerssysteem. Wanneer inwoners melding maken van onveilige verkeerssituaties wordt bekeken of deze situatie(s) direct aangepast kunnen worden.

4.1 BOA's van de gemeente Leiderdorp stellen een onderzoek in bij constatering of melding van grondroering zonder vergunning of in afwijking van vergunningsvoorschriften.
Aanleg van kabels en leidingen is vergunningplichtig. De aannemer is verantwoordelijk voor het in goed staat achterlaten van de opengebroken weg. Grondroerders met vergunning worden na de werkzaamheden gecontroleerd. Eventueel matig straatwerk wordt verhaald op de aannemer. De gemeente gaat over tot handhaving als er geen vergunning is verleend of vergunningsvoorschriften worden overtreden.

5.1 (Brom)fietsers die niet gestald zijn op de daartoe bestemde plekken worden verwijderd na (voor)aankondiging.
Politie en BOA's werken samen in gerichte acties. Eigenaren van (brom)fietsen die hinderlijk staan geparkeerd, worden middels publicatie in de krant en bestickering van de voertuigen gewaarschuwd dat de (brom)fiets wordt verwijderd of verplaatst.

Prestatie-indicatoren

 

2013 (w)

2014 (b)

2015 (b)

2016 (b)

2017 (b)

2018 (b)

Aatal dodelijke slachtoffers

1

0

0

0

0

0

Aantal projecten beschreven in het uitvoeringsplan uitgevoerd.

20%

70%

100%

-

-

-

Aantal deelnemers aan verkeerseducatie

50

100

100

120

120

120

Percentage doorgaand verkeer(op het Engelendaal)1

10%

9%

8%

7%

7%

Percentage sluipverkeer (gemiddeld Leiderdorp)2

<15%

<10%

<10%

<10%

<10%

Totale hoeveelheid verkeer3

435.000 mvt

450.000 mvt

455.000 mvt

460.000 mvt

465.000 mvt

Aantal meldingen in de melddesk mbt verkeer

100

90

81

72

65

  1. 1Doorgaand verkeer wordt hier gedefinieerd als verkeer van buiten de gemeentegrenzen met een bestemming buiten de gemeentegrenzen.
  2. 2Sluipverkeer wordt hier gedefinieerd als bestemmingsverkeer dat geen gebruik maakt van de wijkontsluitingswegen terwijl dit wel een alternatief is (voorbeeld: route Voorhoflaan - Heinsiuslaan vs. Persant Snoepweg - Engelendaal).
  3. 3De totale hoeveelheid verkeer zoals geteld met behulp van de twee-jaarlijkse tellingen. Totaal van alle (vracht)autobewegingen in een periode van twee weken.

Ga naar boven
/leiderdorp-programmabegroting-2015