Gemeente Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

5B Woonbeleid

Inleiding

Wij willen dat onze inwoners 'gewoon lekker kunnen wonen tussen stad en Groene Hart'1. Dit betekent dat er voor onze inwoners in Leiderdorp voldoende passende woningen in een prettige woonomgeving zijn. Wij hebben daarbij bijzondere aandacht voor starters en senioren. Wij werken daarbij nauw samen met de woningbouwcorporatie uit Leiderdorp, andere (markt)partijen, de regio Holland Rijnland en andere overheden.

Doel

Voldoende woningen en diversiteit in woningen om te voorzien in de woningbehoefte van onze inwoners

SMART doel

1. Uiterlijk in 2020 is het woningaanbod toekomstbestendig en voor de aandachtsgroepen (starters, ouderen, statushouders, minder validen etc.) passend

2. Tussen 2014 en 2020 worden tenminste 150 nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd

3. Het percentage aan ingezetenen toegewezen sociale huurwoningen stijgt van 35% naar 50% in 2020

Activiteiten 2015

Start van de transformatie van Elisabethhof 1 naar ongeveer 55 sociale huurwoningen. Deels voor Gemiva inclusief dagopvang

Begeleiding van realisatie van ongeveer 55 sociale huurwoningen Elisabethhof 1

Over toewijzing van woningen bij nieuwbouwprojecten worden vooraf afspraken vastgelegd.

Vergunning verlenen voor de bouw van woningen op locatie Brittenstein

Begeleiding van bouw van ongeveer 55 sociale huurwoningen op locatie Brittenstein

Voor toewijzing van vrijkomende bestaande sociale huurwoningen wordt, binnen de regionale kaders, lokaal maatwerk toegepast.

Procedure voor (ook woningbouw) project Amaliaplein

Tenminste 15 sociale huurwoningen op locatie Amaliaplein

Prestatie-indicator

% toegewezen woningen in Leiderdorp aan statushouders overeenkomstig de taakstelling

% toegewezen woningen in Leiderdorp aan bijzondere doelgroepen

Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in Leiderdorp

% sociaal van totaal aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in Leiderdorp

% van vrijkomende sociale woningen in Leiderdorp dat toegewezen is aan Leiderdorpers

% nieuw opgeleverde sociale woningen in Leiderdorp dat toegewezen is aan Leiderdorpers

% woningbouwprojecten waarbij duurzaamheid als randvoorwaarde is opgelegd 

% levensloopgeschikt van totaal aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in de kern

Wat willen we bereiken?

1. Uiterlijk in 2020 is het woningaanbod toekomstbestendig en voor de aandachtsgroepen (starters, ouderen, statushouders, minder validen etc) passend
Het woningaanbod voor starters, ouderen, statushouders, minder validen etc. is op dit moment in kwantitatieve en kwalitatieve zin niet passend. Op basis van de woonvisie ‘Gewoon lekker wonen’ uit 2013 streven we er naar dat in 2020 het woningaanbod voldoet aan de behoefte zodat er ’voor elk wat wils’ is. Dit betekent dat de komende 10 jaar zo’n 750 extra woningen nodig zijn. Hierbij willen we, naast nieuwbouw, waar mogelijk ook kansen benutten, zoals de transformatie van kantoren naar woningen.

2. Tot 2020 worden bij nieuwbouw tenminste 150 sociale huurwoningen gerealiseerd
Vanuit de Woonvisie blijkt dat er een sterke behoefte is aan woningen in de sociale sector. Mede vanwege economische ontwikkelingen is de markt voor koopwoningen verminderd en de vraag naar sociale huurwoningen versterkt. Ook door de verkoop van sociale huurwoningen is het absolute aantal sociale huurwoningen verminderd met ongeveer 160 woningen. Omdat 64% verkocht is aan huurders die een sociale huurwoning achterlieten, heeft dit bijgedragen aan de gewenste doorstroming en beperking van het scheefwonen in Leiderdorp. Wij streven naar het voor tenminste 50% compenseren van dit verlies aan huurwoningen door nieuwbouw. Daarbij blijven wij binnen de kaders van regionale afspraken over sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten. De komende jaren wordt bij een aantal projecten zeer waarschijnlijk 100% sociale woningbouw gerealiseerd omdat hier al besloten is. Bij nieuw te ontwikkelen locaties zal per locatie bekeken worden wat de mogelijkheden zijn vanuit volkshuisvestelijk oogpunt, mede in relatie tot de marktpotentie, waarbij ook gedacht kan worden aan vrije sector huur ( coalitieakkoord) en/of koop. Aanbod in laatstgenoemde sectoren kan bijdragen aan de zeer gewenste doorstroming ( verlengen verhuisketen) en het beperken van de scheefgroei, zodat woningen in het lagere segment meer beschikbaar komen voor de doelgroep.

3. Tot 2020 wordt voor specifieke complexen sociale huurwoningen, binnen de regionale kaders, lokaal maatwerk toegepast
Op dit moment worden bestaande en nieuwe woningen in de sociale sector in Leiderdorp veelal aan inwoners van buiten Leiderdorp toegewezen volgens het systeem van WoningNet op basis van de regionale huisvestingverordening 2013. In deze verordening is de mogelijkheid opgenomen om 30% van de sociale woningen toe te wijzen met Lokaal Maatwerk. In 2013 bleek dat slechts 35% van de vrijkomende sociale huurwoningen werden toegewezen aan ingezetenen. Wij willen met gebruikmaking van Lokaal Maatwerk dat 50% van de bestaande sociale huurwoningen naar ingezetenen gaan (groter aandeel doorstromers) en 100% van de sociale nieuwbouw huurwoningen bij voorrang voor Leiderdorpers beschikbaar zijn. Daarbij sluiten wij aan bij de regionale afspraken over lokaal maatwerk bij sociale woningbouw.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Start transformatie Elisabethhof 1
Bij de transformatie van de bedrijfsruimte/kantoor Elisabethhof 1 tot woningbouw wordt een groot deel gerealiseerd ten behoeve van Gemiva. Het overige deel wordt geschikt gemaakt voor toewijzing aan de ook in het coalitieakkoord genoemde specifieke aandachtgroepen ouderen en/of jongeren.

1.2 Vergunningverlening Brittenstein
Bij Brittenstein zal een deel zeer kleine woningunits worden gerelaliseerd welke bij uitstek geschikt zijn voor starters. Het overige deel wordt geschikt voor ouderen. De vergunningverlening voor de bouw van deze woningen zal in 2015 plaatsvinden

1.3 Procedure project Amaliaplein
Volgens huidige inzichten komen er 15 eengezins sociale huurwoningen bij het Amaliaplein welke zeer geschikt zijn voor gezinnen. Mogelijk kunnen de plannen nog geoptimaliseerd worden waarbij gedacht wordt aan iets meer ( kleinere) woningen.

2.1, 2.2 en 2.3 Begeleiding plannen
Begeleiding van reeds in ontwikkeling zijnde plannen voor Elisabethhof, Britenstein en Amapliaplein, welke met name sociale woningbouw omvatten. Daarnaast zullen wij indachtig de wensen uit het coalitieakkoord inzetten op verdere ontwikkeling van woningbouw op de locaties van voormalige Driemasterschool en ROC.

3.1 en 3.2 Afspraken over toewijzing en lokaal maatwerk
We gaan afspraken maken met Rijnhart Wonen om de toewijzing via WoningNet te analyseren en in specifieke gevallen, ter bevordering van de doorstroming binnen Leiderdorp, met behulp van lokaal maatwerk af te wijken van de volgorde op basis van WoningNet.

Prestatie-indicatoren

 

2013 (w)

2014 (b)

2015 (b)

2016 (b)

2017 (b)

2018 (b)

% toegewezen woningen in Leiderdorp aan statushouders overeenkomstig de taakstelling

100%

100% 

100%

100%

100%

% toegewezen woningen in Leiderdorp aan bijzondere doelgroepen overeenkomstig taakstelling

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen, waarvan:

4

60

68

 103

15

60

 - Hoofdstraat 124-126

4

- Rosarium

60

- Plantage

 

13 

10

- Hoofdstraat 213-221

4

- Elisabethhof 1

 55

 

- Brittenstein

 

 

55 

-  Schans van Valdez

 

 

19 

-  Meas

60

 

 

- Amaliaplein

 

 

15 

- locatie voormalige Driemasterschool

 

 

15

10

- ROCterrein

125

% sociaal van totaal aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in Leiderdorp

0%

30%

80%

74%

30%

30 %

% van vrijkomende sociale woningen in Leiderdorp dat toegewezen is aan eiderdorpers

n.n.b. 

30%

35%

40%

45%

50 %

% nieuw opgeleverde sociale woningen in Leiderdorp die bij voorrang beschikbaar worden gesteld aan Leiderdorpers 

n.v.t.

100%

100%

100%

100%

100 %

% woningbouwprojecten waarbij duurzaamheid als voorwaarde is opgelegd

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

% levensloopgeschikt van totaal aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in de kern

100%

100%

100%

100%

100 %

  1. 1In februari 2013 is de woonvisie "Gewoon Lekker Wonen" door de gemeenteraad vastgesteld.
Ga naar boven
/leiderdorp-programmabegroting-2015