Gemeente Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

5C Economische zaken

Inleiding

Wij willen de economische structuur van Leiderdorp versterken door het creëren van een aantrekkelijk economisch klimaat. Wij scheppen daarvoor de kaders en bieden ondernemers daarbij zoveel mogelijk ruimte. Wij werken nauw samen met onze ondernemers, de Leiderdorpse Ondernemers Vereniging, andere (markt)partijen, de (Leidse) regiogemeenten en de provincie.

Doel

Het versterken van de economische structuur en het aantrekkelijk maken van het economisch klimaat in Leiderdorp

SMART doel

 1. Een duurzame economische structuur in 2020

2. De Leidse regio wil in 2020 een duurzame plek zijn in de top van Europese kennisregio's met life sciences & health als sleutelsectoren en spin-off voor productie, midden- en kleinbedrijf en dienstverlening in de regio zelf.

3. Actueel beleid voor de ambulante handel in 2015

4. Een Bedrijven Investeringszone op de Baanderij per 1 januari 2016

Activiteiten 2015

1.1 Het realiseren van een vitaliteitsboulevard

2.1 Het uitvoeren van een verkenning om een cluster Vitaliteit in de Leidse regio te realiseren

1.2 Samen met de ondernemers worden concrete acties geformuleerd om de administratieve lasten en de regeldruk voor ondernemers te verminderen

2.2 Het opstellen en uitvoeren van een retailvisie voor de Leidse regio

1.3 Beleid opstellen en uitvoering van acties voor recreatie, toerisme & watersport

1.4 Het houden van een evaluatie van de zondagopenstelling

3.1 Het actualiseren van de nota Ambulante handel

4.1. De voorbereidingen afronden om een Bedrijven Investeringszone op de Baanderij te realiseren

3.2 Het actualiseren van de Marktverordening

Prestatie-indicator

Tevredenheid onder ondernemers over het economisch beleid

Het jaarlijks actualiseren van en rapporteren over het uitvoeringsprogramma Economische agenda Leidse regio

Een vastgestelde beleidsnota Ambulante handel

Een vastgestelde retailvisie voor de Leidse regio

Een vastgestelde Marktverordening

Een vastgestelde verordening BIZ Baanderij

Wat willen we bereiken?

1. Een duurzame economische structuur in 2020
In december 2013 is het economisch beleid 2014-2020 vastgesteld. Het economisch beleid kent een zevental thema's. De zeven thema's zijn: het versterken van de A4-zone, het versterken van het zorgcluster, profilering bedrijventerreinen, investeren in (duurzame) economische structuur, investeren in recreatie en toerisme, investeren in onderwijs- en arbeidsmarktbeleid en de rol van de gemeente en de plek in de regio. Per thema zijn actiepunten geformuleerd die moeten leiden tot het realiseren van de doelstellingen tot 2020. In 2015 ligt ook in relatie met het coalitieakkoord de focus op de ontwikkeling van de A4-zone (dit wordt opgepakt in programma 5A RO) en een vitaliteitsboulevard, het stimuleren van recreatie, toerisme & watersport, het verminderen van administratieve lasten en regeldruk voor bedrijven en de zondagopenstelling van winkels.

2. De Leidse regio wil in 2020 een duurzame plek zijn in de top van Europese kennisregio's met life sciences & health als sleutelsectoren en spin-off voor productie, midden- en kleinbedrijf en dienstverlening in de regio zelf
In 2013 is de Economische agenda Leidse regio vastgesteld. In 2014 is gestart met de uitvoering van maatregelen uit het uitvoeringsprogramma. Er is een focus aangebracht in maatregelen. Deze maatregelen worden in gezamenlijkheid uitgevoerd door de gemeenten in de Leidse regio, de onderwijsinstellingen en (groepen van) ondernemers. In 2015 zal voor Leiderdorp de focus liggen op het gebied van vitaliteit en het vaststellen en uitvoeren van de retailvisie.

De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de Economische agenda Leidse regio is reeds toekend. Om deel te nemen aan de uitvoering van de maatregelen is er extra geld nodig in 2015. Het is op dit moment nog niet te overzien hoeveel dit zal zijn.

3. Actueel beleid voor de ambulante handel in 2015
De Nota ambulante handel wordt geactualiseerd op basis van de evaluatie van vigerend beleid. De Nota ambulante handel bevat het beleid rondom standplaatsen en de markt. In de actualisatie van dit beleid zal op beide onderwerpen worden ingegaan en er zal specifieke aandacht zijn voor de instandhouding van de markt en de kostendekkendheid ervan.

4. Een Bedrijven Investeringszone op de Baanderij per 1 januari 2016
Op initiatief van de ondernemers van de Baanderij werken we, in samenwerking met de Leiderdorpse Ondernemersvereniging, aan de realisatie van een Bedrijven Investeringszone op de Baanderij. De Bedrijven Investeringszone is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Ondernemers in dit gebied investeren met elkaar in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Ze betalen hiervoor een heffing aan de gemeente. De gemeente stelt de opbrengst ter beschikking aan de vereniging of stichting die de activiteiten uitvoert.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Het realiseren van een vitaliteitsboulevard
Met de in Leiderdorp gevestigde zorginstellingen gaan wij in gesprek om een Leiderdorpse vitaliteitsboulevard te realiseren. De aansluiting met de realisatie van een cluster Vitaliteit in de Leidse regio wordt benut om lokaal meer te investeren in instellingen die zich bezighouden met (innovaties op het gebied van) gezondheid en vitaliteit. Samen met de zorginstellingen en de Leiderdorpse Ondernemersvereniging wordt een plan opgesteld hoe we dit kunnen realiseren.

1.2 Samen met de ondernemers worden concrete acties geformuleerd om de administratieve lasten en de regeldruk voor ondernemers te verminderen
Vermindering van regels blijft een actueel thema voor ondernemers. Ook naar aanleiding van het gehouden tevredenheidsonderzoek in 2012. Het kabinet wil de regeldruk verminderen. Bijvoorbeeld door strijdige regels aan te pakken, vergunningen te schrappen, administratieve lasten en het toezicht te verminderen en de dienstverlening te verbeteren. We gaan met (koepels van) ondernemers in gesprek om een actieplan op te stellen om de regeldruk en administratieve lasten te verminderen. De ontwikkeling van het Serviceplein biedt wellicht mogelijkheden om dit thema verder op te pakken. Dit zal nog nader worden verkend.

1.3 Beleid en acties voor recreatie, toerisme & watersport
We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor onze eigen inwoners en recreanten & toeristen, zowel vanuit de regio als van daarbuiten. Inwoners kunnen hier goed en prettig recreëren en toeristen worden verleid om naar Leiderdorp te komen om hier te verblijven. De grote groengebieden, een uitgebreid netwerk van fiets- en wandelpaden, de Doeshaven, doorgaande vaarroutes met “hop on, hop off” en andere (bewegwijzerde) vaarroutes voor sloepen en andere boten bieden vele mogelijkheden daartoe. Maar Leiderdorp heeft nog veel meer in huis en er zijn nog volop kansen op dit gebied. Dit willen we (meer) zichtbaar maken en nieuwe mogelijkheden benutten. Daarnaast willen we via recreatie & toerisme ook onze inwoners, bedrijven en organisaties actief met elkaar in verbinding brengen om de energie en ideeën die daar bestaan tot uiting te laten komen. We stellen daarom samen met ondernemers, organisaties, inwoners en mede-overheden beleid en een actieprogramma op voor recreatie, toerisme & watersport. Dit beleid leggen we met een dekkingsvoorstel voor de uitvoeringskosten ter besluitvorming aan de raad voor. Vervolgens zullen we de acties die voor 2015 zijn geformuleerd gaan uitvoeren.

1.4 Het houden van een evaluatie van de zondagopenstelling
We evalueren de zondagopenstelling. Bij de evaluatie betrekken we zowel winkeliers als consumenten. De uitkomsten van de evaluatie worden aan de raad voorgelegd.

2.1 Het uitvoeren van een verkenning om een cluster Vitaliteit in de Leidse regio te realiseren
Een van de doelstellingen van de Economische agenda Leidse regio is om het economisch profiel van de regio te verbreden. In 2014 is een project gestart om te verkennen of er kansen liggen op het gebied van gezondheid en vitalteit. Dit om de bedrijfstak life science & health te versterken en om hiermee aan te haken bij andere economische sectoren. De Leidse regio wil inhoud geven aan health in de vorm van innovatie op het thema vitaliteit. De partners in de Leidse regio die op dit gebied betrokken zijn, verkennen welke kansen en mogelijkheden er zijn. Lopende projecten worden met elkaar verbonden en nieuwe initiatieven worden gestimuleerd, zodat de regio een aantrekkende werking heeft in het aantrekken van nieuwe bedrijven en instellingen.

2.2 Het opstellen en uitvoeren van een retailvisie voor de Leidse regio
In 2014 hebben we een retailvisie voor de Leidse regio opgesteld, welke in 2015 wordt vastgesteld en uitgevoerd. Het doel van de retailvisie is om een vitaal en toekomstbestendig wensbeeld voor de ontwikkeling en transformatie van winkelgebieden in de Leidse regio te hebben, dat draagvlak heeft bij gemeenten, ondernemers en andere maatschappelijke actoren. In de visie moet het optimaal bedienen van de consument centraal staan en er moet zoveel mogelijk aangesloten worden op het DNA van de verschillende winkelgebieden. De winkelgebieden hebben allen een eigen karakter en moeten ten opzichte van elkaar voldoende onderscheidend zin om elkaar te versterken. De uitwerking van de retailvisie staat in 2015 centraal.

3.1 Het actualiseren van de Nota ambulante handel
De Nota ambulante handel wordt geactualiseerd op basis van een te houden beleidsevaluatie. De Nota bevat zowel het beleid rondom standplaatsen als de markt. Bij het opstellen van het beleid zullen kooplieden en ondernemers worden betrokken.

3.2 Het actualiseren van de Marktverordening
Een onderdeel van de Nota ambulante handel is de markt. Gelet op de nieuw uitgebrachte model-Marktverordening 2013 van de VNG zal deze worden geactualiseerd. Bij deze actualisatie zal aandacht zijn voor de kostendekkendheid en de revitalisatie van de markt.

4.1. De voorbereidingen afronden om een Bedrijven Investeringszone op de Baanderij te realiseren
We gaan samen met de Leiderdorpse Ondernemersvereniging en de ondernemers op de Baanderij voorbereidingen treffen om een Bedrijven Investeringszone op de Baanderij te realiseren. We zullen een verordening BIZ Baanderij opstellen en laten vaststellen. Begin 2016 zal er een formeel draagvlakonderzoek worden gehouden. Bij voldoende draagvlak onder de ondernemers treedt de Bedrijven Investeringszone (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016) in werking.

Prestatie-indicatoren

 

2013 (w)

2014 (b)

2015 (b)

2016 (b)

2017 (b)

2018 (b)

Tevredenheid onder ondernemers over economisch beleid1

n.n.b.

6

7

7

7

Het jaarlijks actualiseren van en rapporteren over het uitvoeringsprogramma Economische agenda Leidse regio

 1

 1

1

Een vastgestelde retailvisie voor de Leidse regio

1

Een vastgestelde Nota ambulante handel

1

Een vastgestelde Marktverordening

1

Een vastgestelde verordening BIZ Baanderij

1

  1. 1Het jaar is afhankelijk van onderzoeksmoment
Ga naar boven
/leiderdorp-programmabegroting-2015