Gemeente Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

5D Duurzaamheid

Inleiding

Wij willen meer duurzaamheid in Leiderdorp en richten ons daarbij op klimaatneutraliteit & energiebesparing, verbeteren van de luchtkwaliteit, schone en zuinige mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling & duurzaam bouwen en energie uit afval.
Daarbij werken we nauw samen met de Omgevingsdienst West-Holland, onze inwoners, bedrijven en woningbouwcorporatie en andere partijen. De wettelijke taken worden door de Omgevingsdienst uitgevoerd.

Doel

Realiseren van meer duurzaamheid in Leiderdorp

SMART doel

1. In 2025 is Leiderdorp een duurzame gemeente

2. Voor 2017 maken minimaal 21 huishoudens gebruik van de duurzaamheidslening

3. 100% duurzame inkoop in 2015

Activiteiten 2015

1.1 Het opstellen van de Duurzaamheidsagenda 2015-2025

2.1 Het uitvoeren van de duurzaamheidslening

3.1 In afstemming met het Servicepunt71 alle producten duurzaam inkopen

1.2 Samen met ondernemers, burgers en de woningbouwcorporatie duurzame innovatieve initiatieven ontplooien

Prestatie-indicator

1. Realisatie van duurzaamheidagenda


2. 14 aanvragen

3. 100% duurzame inkoop


Wat willen we bereiken?

1. In 2025 is Leiderdorp een duurzame gemeente
We willen toewerken naar een duurzamer Leiderdorp. Dat betekent dat we niet alleen als gemeentelijke organisatie een duurzame uitstraling hebben, maar juist heel Leiderdorp. Duurzaamheid moet ook economisch houdbaar zijn. Om dit te bereiken hebben we burgers, woningbouwcorporaties én ondernemers nodig. Wij sturen erop dat de duurzaamheidsagenda in 2015 door ons en de Omgevingsdienst West-Holland gerealiseerd is. Deze duurzaamheidsagenda kent ook een regionaal karakter, omdat duurzaamheid niet bij de gemeentegrens ophoudt en een regionaal karakter een positieve werking heeft op de uitstraling van de gemeente.

2. Voor 2017 maken minimaal 21 huishoudens gebruik van de duurzaamheidslening
Wij willen bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Particuliere huizenbezitters bieden we de gelegenheid tot het treffen van energiebesparende en energieopwekkende maatregelen in bestaande woningen. Vanaf september 2013 kan gebruik gemaakt worden van de duurzaamheidslening. Gedurende de looptijd van drie jaar is jaarlijks een budget beschikbaar van 100.000,=.

3. 100% duurzame inkoop in 2015
In 2015 is de overheid wettelijk verplicht om alle producten duurzaam in te kopen.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Het opstellen van de Duurzaamheidsagenda 2015-2025
We stellen de Duurzaamheidsagenda 2015-2025 op. Deze duurzaamheidsagenda wordt opgesteld in nauwe samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland, burgers, instellingen en bedrijven. Ook worden de gemeenten in de Leidse regio betrokken om het accent te leggen op een duurzame Leidse regio. In de duurzaamheidsagenda worden de lokale speerpunten tot 2025 benoemd. De agenda bevat zowel een visie als een uitvoeringsprogramma dat in gezamenlijkheid met de partners uit de gemeente en regio wordt uitgevoerd.

1.2 Samen met ondernemers, burgers en de woningbouwcorporatie duurzame innovatieve initiatieven ontplooien
We gaan in gesprek met de verschillende partijen om gezamenlijk duurzame innovatie te realiseren. Hierbij richten wij ons in eerste instantie op de circulaire economie en duurzame energieopwekking. De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Daarom gaan we samen met ondernemers onderzoeken in hoeverre een vorm van circulaire economie mogelijk is. We gaan kijken of we kunnen aansluiten bij het initiatief Groene Cirkels van Heineken (gaat o.a. om het rond krijgen van de kringlopen en het realiseren van duurzame energieopwekking samen met ondernemers). Ook zullen we met Rijnhart Wonen afstemmen over de verduurzaming van het woningbestand. Wij geven voorlichting aan particulieren over duurzame energieopwekking.

2.1 Het uitvoeren van de duurzaamheidslening
De deelnemingsovereenkomst met de Svn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) is gesloten en de regeling ter uitvoering van de overeenkomst is met de Omgevingsdienst West-Holland verder uitgewerkt. De Omgevingsdienst voert de werkzaamheden voor de aanvragen voor ons uit. Er wordt een uitgebreid communicatietraject gestart om bekendheid te geven aan de duurzaamheidslening.

Ook wordt met Rijnhart Wonen afgestemd over de verduurzaming van woningen.

3.1 In afstemming met het Servicepunt71 alle producten duurzaam in te kopen
Servicepunt71 stelt als voorwaarde dat de gemeente duurzaam inkoopt. Servicepunt71 toetst middels de duurzaamheidsmonitor of de gemeente hieraan voldoet. In 2012 is door de gemeente 67% duurzaam ingekocht (inkopen boven € 5.000,=).

prestatie-indicatoren

 

2013 (w)

2014 (b)

2015 (b)

2016 (b)

2017 (b)

2018 (b)

Gerealiseerde duurzaamheidagenda

n.v.t.

n.v.t.

 1

n.v.t.

De jaarlijks gehonoreerde aanvragen van de duurzaamheidslening

minimaal 7

minimaal 14

minimaal 21

% duurzame inkoop

67%

n.n.b.

100%

100%

100%

100%

Ga naar boven
/leiderdorp-programmabegroting-2015