Gemeente Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

5 Ruimtelijk beleid
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Meerjarenraming

2016

2017

2018

PROG 5A Ruimtelijke ordening

Lasten

1.632

1.209

1.143

1.164

1.164

1.163

Baten

-912

-540

-484

-484

-484

-484

Saldo

720

669

659

680

680

679

PROG 5B Woonbeleid

Lasten

47

186

88

82

82

81

Baten

-89

-38

-39

-39

-39

-39

Saldo

-42

148

49

43

43

43

PROG 5C Economische zaken

Lasten

97

82

134

134

127

127

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

97

82

134

134

127

127

PROG 5D Duurzaamheid

Lasten

540

499

495

500

499

498

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

540

499

495

500

499

498

Programma

Lasten

2.316

1.976

1.859

1.880

1.872

1.870

Baten

-1.001

-579

-522

-522

-522

-522

Saldo van baten en lasten

1.315

1.398

1.336

1.357

1.350

1.348

Reserves

Toevoeging

242

50

0

0

0

0

Onttrekking

-455

-162

-7

0

0

0

Mutaties reserves

-213

-112

-7

0

0

0

Resultaat

1.102

1.285

1.330

1.357

1.350

1.348

Verklaring 2015 ten opzichte van 2014 > € 50.000
A. Verschil ten opzichte van 2014 € 10.000 voordelig

  • In de legesverordening 2013 was een m² grondslag voor reclame-uitingen opgenomen die bij enkele vergunningaanvragen leidde tot buitenproportioneel hoge leges. Het college heeft in februari 2014 besloten deze leges aan te passen aan de aangepaste grondslag in de legesverordening 2014 middels hardheidsclausule. De creditering heeft in 2014 plaatsgevonden. Hiervoor zijn in de begroting in 2014 de legesopbrengsten incidenteel met € 50.000 verlaagd.
  • In 2013 is gestart met de verkoop van snippergroen. De incidentele extra baten van € 50.000 die de verkoop oplevert na aftrek van kosten zijn begroot in 2014. De incidentele kosten zijn met name in 2013 gemaakt.
  • Conform raadsvoorstel is vanuit de resultaatbestemming 2013 (begrotingswijziging 8, 2013) voor bestemmingsplannen en de structuurvisie € 91.500 opgenomen in de begroting 2014.

B. verschil ten opzichte van 2014 € 99.000 voordelig

  • Conform begroting 2014 is eenmalig € 15.000 opgenomen voorhet herzien van de Welstandsnota.
  • Conform raadsbesluit is € 71.000 opgenomen in de begroting 2014 voor de uitwerking van het actieplan uit de woonvisie "gewoon lekker wonen tussen stad en land".

C. Verschil ten opzichte van 2014 € 52.000 nadelig

  • Conform kadernota 2015 is voor de uitvoering ambities duurzaamheidsagenda € 10.000 en voor de economische agenda Leidse regio € 25.000 structureel opgenomen in de begroting 2015.
  • Daarnaast worden er in 2015 meer uren à € 26.000 begroot op economische zaken.

D. verschil ten opzichte van 2014 € 4.000 voordelig

Verklaring 2015 ten opzichte van 2016/2017/2018 > € 50.000
Geen mutaties > € 50.000

Verklaring mutatie reserves > € 15.000

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 5
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2013

Begroting
2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Egalisatiereserve omgevingsvergunning

Toevoeging

0

50

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

50

0

0

0

0

Sociale woningbouw

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-64

-7

-7

0

0

0

Saldo

-64

-7

-7

0

0

0

Jaarafsluiting programma 5

Toevoeging

156

0

0

0

0

0

Onttrekking

-195

-155

0

0

0

0

Saldo

-39

-155

0

0

0

0

Egalisatie exploitatielasten programma 5

Toevoeging

86

0

0

0

0

0

Onttrekking

-109

0

0

0

0

0

Saldo

-23

0

0

0

0

0

Resultaat voorgaand jaar pr 5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-86

0

0

0

0

0

Saldo

-86

0

0

0

0

0

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 5

-213

-112

-7

0

0

0

Sociale Woningbouw
Geen mutaties > € 15.000

Ga naar boven
/leiderdorp-programmabegroting-2015