Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 6 : Bestuur,...6A Algemene regionale...

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

6A Algemene regionale samenwerking

Inleiding

De komende 10 jaar is Leiderdorp bestuurlijk zelfstandig in staat om de bestuurlijke opgaven waar de gemeente voor staat te realiseren. Dat doen wij onder andere door samen te werken met omliggende gemeenten en verbindingen te leggen met onze maatschappelijke, bestuurlijke en private partners. Op deze manier willen wij voor onze burgers effectief en efficiënt zijn en gebruik maken van kennis en kunde binnen de regio. We hebben daartoe onze visie vastgesteld in de zogeheten “Paprikanotitie” en de Nota verbonden partijen. De uitgangspunten in beide documenten zijn verwerkt in de Toekomstvisie Leiderdorp 2025, “Samenwerken en Verbinden”. Hierin wordt voor het bestuurlijke deel van de Toekomstvisie als uitgangspunt gekozen voor samenwerking in de Leidse regio waar mogelijk en wenselijk.

Doel

Kaders scheppen voor het behouden en waar mogelijk versterken van de ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteit van Leiderdorp.

SMART doel

1.  Betere krachtenbundeling op de schaal van de Leidse regio. 

2.  Betere krachtenbundeling in Holland Rijnland voor strategische onderwerpen.

3. Meer sturing op gemeenschappelijke regelingen waar Leiderdorp aan deelneemt

Activiteiten 2015

1.1 onderwerpen op met name operationeel en/of tactisch niveau, die het lokale belang overstijgen, worden in eerste instantie op Leidse regio niveau uitgewerkt.

2.1 De gemeenteraden van Holland Rijnland besluiten over de nieuwe vormgeving en opgaven voor het samenwerkingsverband Holland Rijnland

3.1 Leiderdorp is in elke belangrijke (strategische) groep in de regio vertegenwoordigd

1.2 De colleges, raden en ambtelijke organisaties ontmoeten en spreken elkaar vanuit een inhoudelijke agenda

2.2 de strategische belangen die de Leidse regio overstijgen worden behartigd op de schaal van Holland Rijnland

3.2 bij de grootste gemeenschappelijke regelingen (RDOG HM, VRHM, ODWH) wordt een discussie gevoerd over de taken die de regeling voor voor gemeenten cq Leiderdorp uitvoert.

1.3 De gemeenten in de Leidse regio stellen een gezamenlijke, inhoudelijke agenda op om de taken die niet meer worden uitgevoerd op de schaal van Holland Rijnland uit te voeren.

3.3 Het Leiderdorps regiomodel wordt bij alle gemeenschappelijke regelingen gebruikt in de Leiderdorpse organisatie

1.4 portefeuillehouders stemmen voor de belangrijkste onderwerpen voorafgaand aan regionale vergaderingen met elkaar hun standpunten af.

3.4vertegenwoordigers van Leiderdorp in gemeenschappelijke regelingen zoeken voorafgaand aan de vergaderingen draagvlak voor keuze en standpunten bij andere deelnemers.

Prestatie-indicator


 Voor dit subprogramma zijn geen prestatie-indicatoren benoemd.Wat willen we bereiken?

1. Samenwerking binnen op de schaal van de Leidse regio op inhoudelijk en uitvoeringsniveau­
In de toekomstvisie Leiderdorp 2025 heeft de raad vastgelegd in eerste instantie wordt samengewerkt op de schaal van de Leidse regio. Afhankelijk van (het belang van) het onderwerp kan door de Leidse regio gemeenten besloten worden om op een hoger schaalniveau samen te werken. Het doel van deze samenwerking is het verminderen van de kwetsbaarheid van de organisaties, het delen van kennis en het behalen van efficiencywinst bij het invullen van de maatschappelijke opgaven. Het gaat hierbij voornamelijk om inhoudelijke en uitvoeringssamenwerking. De discussie over de bestuurlijke toekomst van de Bollenstreek en de daaruit voortvloeiende samenwerking, zal ook voor de Leidse regio aanleiding zijn om nog meer na te denken over de positie en toekomst van de Leidse regio. De raad van Oegstgeest heeft in de tweede helft van 2014 een koers vastgesteld voor de gemeentelijke samenwerking van Oegstgeest voor de komende jaren. De keuze die Oegstgeest maakt, is niet alleen van belang voor Leiderdorp, maar vooral omdat met de keuze van Oegstgeest in 2015 mede de bestuurlijke kracht van de Leidse regio wordt bepaald.

Met de nieuwe inrichting van Holland Rijnland worden taken op de schaal van de Leidse regio opgepakt, die voorheen door Holland Rijnland werden gedaan. Het college heeft ingezet op een kleine effectieve lobby organisatie, waar geen uitvoerende taken belegd zijn. Sommige taken kunnen vervallen, sommige moeten wel uitgevoerd worden. Die taken worden dan ondergebracht bij een andere partij/ deelnemende gemeente of wordt zelf weer door Leiderdorp gedaan. De keuze voor het hoe wordt in 2015 gemaakt. Dat vraagt om een inhoudelijke samenwerkingsagenda op de schaal van de Leidse regio én het commitment van de deelnemende gemeenten om de samenwerkingsagenda tot een succes te maken.

2. Samenwerking in Holland-Rijnland voor subregio overstijgende onderwerpen­
Onderwerpen die het belang van de Leidse regio overstijgen stemmen wij af op de schaal van Holland Rijnland. Doel van deze samenwerking is regionaal beleid vast te stellen voor die zaken die het individuele belang van de gemeente overstijgen, de afstemming tussen gemeenten te bevorderen en door krachtenbundeling de belangenbehartiging van de gemeenten in Holland Rijnland op Zuidvleugel-/Randstadniveau te organiseren. Per 1 januari 2014 zijn de Wgr+ regio’s afgeschaft. Ten noorden en ten zuiden van de regio Holland Rijnland zijn actieve pogingen om metropoolregio’s te laten ontstaan ter vervanging van de Wgr+ regio’s. In 2015 zal helder worden of deze samenwerking meer behelst dan alleen een vervoersautoriteit. Dan wordt ook duidelijk wat dit betekent voor Leiderdorp in regionaal (Holland Rijnland/Leidse regio) verband.

De discussie over de toekomstige samenstelling, positie en taakvelden van Holland Rijnland wordt afgerond en de uitwerking van het besluit van de raden wordt in gang gezet. Deze herpositionering van Holland Rijnland zal leiden tot een andere/nieuwe manier van strategische samenwerking. Op de schaal van Holland Rijnland, maar ook op de schaal van de subregio Leidse regio. Daarbij dienen vragen beantwoord te worden als "wat zijn de strategische doelen die wij via Holland Rijnland willen bereiken", "welke doelen kunnen wij via subregionale samenwerking bereiken in de Leidse regio" en "welke doelen kunnen wij zelf of met andere / lokale samenwerkingspartners bereiken"?

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 De gemeenten in de Leidse regio verkennen een gezamenlijke, inhoudelijke agenda
De gemeenten in de Leidse regio stemmen op politiek, bestuurlijk en ambtelijk niveau met elkaar af op gemeentegrensoverschrijdende dossiers en bepalen op welke thema’s zij op inhoudelijke basis willen samenwerken.

1.2 Onderwerpen op operationeel/tactisch niveau die het lokale belang overstijgen, worden in eerste instantie op Leidse regio niveau uitgewerkt
De raad van Leiderdorp heeft in de Toekomstvisie Leiderdorp “Samenwerken en verbinden” nadrukkelijk uitgesproken dat de focus voor samenwerken ligt op de Leidse regio. Dat is het leidend principe voor de tactisch operationele samenwerking als het gaat om thema’s als economie, verkeer en vervoer en de uitwerking van de 3 decentralisaties in het sociale domein (3D’s). In 2015 wordt de samenwerking op andere thema's uitgewerkt. Kansen hiervoor liggen op het vlak van ruimte en duurzaamheid.

1.3 De colleges, raden en ambtelijke organisaties ontmoeten en spreken elkaar vanuit een inhoudelijke agenda
Met de samenwerking op de bedrijfsvoering in de Leidse regio via Servicepunt71 zijn de gemeenten op bedrijfsvoerings- en uitvoeringsniveau verder met elkaar verbonden. Bijeenkomsten voor de gezamenlijke colleges, raden en ambtelijke organisatiesdragen hier verder aan bij. De afstemming op de schaal van de Leidse regio wordt politiek en bestuurlijk steeds belangrijker, mede in relatie tot de bestuurlijke schaalvergroting van gemeenten binnen Holland Rijnland en de samenwerking in de Bollenstreek en Rijnstreek. De ambtelijke samenwerking binnen de Leidse regio draagt bij aan het delen en uitwisselen van kennis en kunde.

1.4 Portefeuillehouders stemmen voor de belangrijkste onderwerpen voorafgaand aan regionale vergaderingen met elkaar hun standpunten af
Binnen de verschillende samenwerkingsverbanden kan Leiderdorp alleen maar resultaten boeken als de meerderheid van de vergadering het eens is met het Leiderdorpse standpunt. Daarvoor is het nodig dat er coalities worden gevormd. Daarbij wordt in eerste instantie gestreefd naar het bereiken en uitdragen van een gezamenlijk Leidse regio standpunt en ondersteuning van elkaars standpunten zodat onze belangen beter behartigd worden.

2.1 De strategische belangen die het schaalniveau van de Leidse regio overstijgen worden behartigd op de schaal van Holland Rijnland
Het samenwerkingsverband Holland Rijnland zet zich in voor de behartiging van de regionale (sub)belangen aan de grote overlegtafels op Provinciaal, Zuidvleugel en metropool/Randstadniveau. De strategische belangen die Leiderdorp niet zelf kan behartigen omdat zij niet aan de juiste overlegtafels een plaats krijgt, kunnen via Holland Rijnland behartigd worden. De subregio Leidse regio zal zich voor strategische onderwerpen voor de Leidse regio cq Leiderdorp ontwikkelen als een afstemmingsplatform voorafgaand aan de afstemming op Holland Rijnlandniveau. De Leidse regio zal veel meer dan voorheen als gezamenlijke belangenbehartiger voor de Leidse regio gemeenten op moeten treden. Leiden is voor de regio de centrumgemeente.

2.2 De richtinggevende discussie over de positie en taken van Holland Rijnland tussen de metropoolregio’s wordt afgerond
In 2014 is de discussie over de herpositionering van Holland Rijnland (project #kracht15) op het niveau van Holland Rijnland afgerond. De gemeenteraden nemen in het eerste halfjaar van 2015 een gelijkluidend besluit, zodat gestart kan worden met de omvorming van de organisatie van het samenwerkingsverband. Daarmee wordt ook richting gegeven aan de toekomstige positie en samenwerking in de deelregio’s (Bollenstreek, Leidse regio, Rijnstreek). Leiderdorp zet in op een flexibele netwerkorganisatie binnen Holland Rijnland waar geen uitvoerende taken belegd zijn en geen zaken dubbel gedaan worden die elders ook uitgevoerd kunnen worden.

3.1 Leiderdorp is in elke belangrijke (strategische) groep in de regio vertegenwoordigd
Leiderdorp wil een belangrijke (leidende) rol blijven spelen in regionale samenwerking. Hiervoor worden bestuurlijke ontwikkelingen actief gevolgd en waar nodig in het belang van Leiderdorp , wordt actief ingezet op sturing.

3.2 Bij de gemeenschappelijke regelingen wordt een discussie gevoerd over de taken die de regeling voor Leiderdorp uitvoert
Vanuit verschillende raden komt de roep om een taakstelling op de kosten die gemeenschappelijke regelingen maken bij hun taakuitvoering. De werkgroep financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2015-2018 stelt aan een aantal gemeenschappelijke regelingen een taakstelling voor. Leiderdorp wil dat deze taakstellingen aan de gemeenschappelijke regelingen gepaard gaan met een taakdiscussie. Pas dan kan een financiële taakstelling goed worden ingevuld, zonder kwaliteitsverlies en terugkerende verzoeken voor aanvullende middelen. Om een taakdiscussie te voeren is een meerderheid nodig onder de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. Zowel bestuurlijk als ambtelijk zal Leiderdorp het gesprek over de te voeren taakdiscussie aangaan.

3.3 Het Leiderdorps regiomodel wordt voor alle gemeenschappelijke regelingen gebruikt in de Leiderdorpse organisatie
Eén van de onderdelen van het leiderdorps regiomodel is de wijze van advisering en delen van informatie met het College, de Raad, het Management en het Ambtelijk Apparaat. Hierdoor ontstaat transparantie en eenduidigheid in advisering en samenhang in de belangen voor Leiderdorp. Bij de advisering voor alle regelingen wordt zoveel mogelijk eenzelfde format gebruikt. Hierdoor krijgt Leiderdorp meer sturing op gemeenschappelijke regelingen waar aan wordt deelgenomen.

3.4 Vertegenwoordigers van Leiderdorp in gemeenschappelijke regelingen zoeken voorafgaand aan de vergaderingen draagvlak voor keuze en standpunten bij andere deelnemers
Samenwerken heeft ook een keerzijde: de aansturing (opdrachtgeverschap) voor de uit te voeren taak komt bij meerdere gemeenten te liggen en kan zo verwateren. Zeker bij hele grote samenwerkingsverbanden (veiligheidsregio Hollands Midden, regionale gezondheidsdienst Midden Holland, Omgevingsdienst West Holland) is dit het geval. Wij versterken de aansturing, zodat de samenwerkingsverbanden zich weer gestuurd weten door hun eigenaren: de gemeenten. Daarvoor zullen wij afstemmen met andere gemeenten. Daarbij zullen wij ook voorafgaand aan vergaderingen draagvlak zoeken voor onze keuzes en standpunten, zodat wij onze doelstelling bereiken.

Ga naar boven
/leiderdorp-programmabegroting-2015